ดี-เอ็ด (D-et®)

บรรจุ 0.9 กรัม ในซองกระดาษเคลือบมัน